Hoppa över till innehåll

Köpevillkor företag

Företag som ingår avtal om köp med Explr Sweden AB (559172-9563) omfattas förutom vad som följer av lag eller bestämmelse, av nedanstående avtalsvillkor.  I de fall avtalsvillkor nedan förändrar, tar bort eller lägger till sådana villkor som annars skulle följt av lag eller bestämmelse, har nedanstående avtalsvillkor företräde om det i lag eller bestämmelse stadgats att villkor är dispositiva. 

I nedanstående avtalsvillkor regleras förhållandet mellan två parter, köparen och säljaren. Med köparen avses det företag som handlar eller köper varor eller gods av säljaren, med vilken avses Explr Sweden AB. 

Köparen är skyldig att skriftligen överlämna dokument som möjliggör identifiering av köparen eller den som företräder köparen, till exempel fotokopia på körkort, internationellt id-kort eller pass. 

Köparen är skyldig att överlämna registreringsbevis för företaget. Om företrädare för företaget enligt registreringsbeviset inte är samma person som gör köpet, ska dokument från företrädare, till exempel fullmakt, också överlämnas till säljaren. 

Köparen ska uppge sitt företags postadress, faktureringsadress och leveransadress. I denna information ska också anges kontaktperson med nanm, telefonnummer och mailadress till dessa adresser. 

Köparen är införstådd med att köp mellan företag medför att vissa lagar och bestämmelser som gäller konsument eller privatperson inte gäller. Köparen har efter att köpet genomförts och betalning för köpet verifierats, oavsett om varor eller gods lämnat säljarens lokaler, ingen returrätt, ingen ångerrätt och ingen rätt att kräva återköp, Mellan parterna gäller inte köplagen (1990:931), lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, konsumentköplag (2022:260), och heller inte lag (1987:822) om internationella köp förutom artikel 11, 12 och 29.  

Har köparen beställt tjänster av säljaren tillsammans med köp av varor eller gods, eller endast beställt tjänster och om beställningen är av sådan art att fastpris inte kan uppskattas och säljaren har kommunicerat ett timpris för arbete, en kombination av fastpris och löpande timpris, så har säljaren rätt att kvarhålla köparens egendom som varit föremål för installation av varan eller godset, eller egendom där säljaren utfört arbete, tills dess full betalning erlagts till säljaren. Från det datum säljaren meddelat köparen att varan, godset eller egendomen som tillhör köparen, där arbete utförts eller monterats av säljaren, är klart för avhämtning, äger säljaren rätt att ta betalt för uppställning eller förvaring av varan, godset eller egendomen tills dess köparen slutbetalt den fulla summan för varor, gods samt arbete. Efter 30 dagar har säljaren rätt att sälja varan, godset eller köparens egendom för att täcka den totala skuld som köparen har hos säljaren avseende varor, gods, arbete, uppställning eller förvaring. 

Leverans av varan, godset eller arbetet till köparen görs inte förrän köparen slutbetalt köpet eller tjänsten eller kombination härav, såvida inte köparen har en avtalad kredit, genom fakturaköp med förfallodag som infaller efter avlämning och transport av varan. Betalning kan göras enligt de betalmetoder som säljaren vid varje tidpunkt erbjuder. Säljaren har rätt att invänta bevis på betalning genom verifiering av egen bank, kreditinstitut eller motsvarande, före varan levereras. 

Säljaren har äganderätten i vara, gods och installation som gjorts genom arbete tills dess köparen slutbetalt köpet. I det fall säljaren haft kredit genom till exempel fakturaköp eller på annat sätt inte slutbetalt vara, gods eller arbete som utförts av säljaren och köparen vidaresäljer vara, gods eller egendom där säljaren har lagt ned arbete, till tredje part, är köparen alltid skyldig att ersätta säljaren för det värde och de kostnader säljaren fakturerat eller avtalat med köparen avseende vara, gods eller arbete. Äganderätten till köparen kan inte övergå till köparen utan att full betalning erlagts och detta belopp har kommit säljaren tillhanda. Alla oklarheter kring betalningar, frysning av medel, konton eller problem med betalningssystem, banker, kreditinstitut som rör köparens betalning, är köparens ansvar och risk. 

Skall varan transporteras till köparen inom en och samma ort eller inom ett område där säljaren vanligen ombesörjer transporten av liknande varor, sker avlämnandet när varan lämnat företagets lokaler i syfte att transportera varan till köparen. 

Om varan i annat fall skall transporteras till köparen sker avlämnandet när varan överlämnas till den transportör som har åtagit sig transporten från avsändningsorten. Om säljaren själv utför transporten, sker avlämnandet när varan lämnar säljarens lokaler eller när varan överlämnas till köparen i säljarens lokaler. 

Köparen bär risken för varan när varan lämnat säljarens lokaler i syfte att avlämnas till transportör eller för transport som överenskommits ska utföras av säljaren. Köparen bär risken för varan när köp genomförts av köparen i säljarens lokaler eller på annan plats där säljaren har tillfällig försäljning. Köp anses genomfört när betalning för varan verifierats av säljaren eller inkommit på säljarens bankkonto eller motsvarande eller genom accepterande av offert eller faktura. 

Säljaren är skyldig att iakttaga och följa regler enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. I säljarens verksamhet med yrkesmässig handel med varor och vissa tjänster, kan köparen komma att omfattas av lagens regler om att göra en riskbedömning av köparen, samt för att bestämma köparens riskprofil, om det kan antas att det i verksamheten eller i en del av verksamheten genomförs eller kommer att genomföras transaktioner, enstaka eller sådana som kan antas ha samband, som innebär att en transaktion som avser utbetalt eller mottaget belopp. För detta ändamål ska köparen om säljaren så kräver att inkomma med den information och dokumentation som säljaren fordrar. 

När köparen bär risken bär köparen ansvaret för att varan är försäkrad.  

I det fall transportör, som anlitats av säljaren, har försäkring som gäller ersättningsansvar eller visst ersättningsansvar för varan under transport så kan köparen ha rätt till hela eller del av den försäkringsersättningen.  

Tvist mellan parterna ska lösas i svensk domstol där säljaren har sitt säte.