Hoppa över till innehåll

Returer & reklamationer

Följande information avhandlar villkor för returer och reklamationer som tillämpas av Sonarstore.se. For English, see below. 

Reklamationer

Om produkten inte motsvarar dina förväntningar eller har blivit skadad, vänligen kontakta oss omedelbart och följ de följande stegen. Vi strävar efter att återkomma till dig inom 2-3 arbetsdagar.

1. Kontakta Oss: Om produkten inte uppfyller dina förväntningar eller har skadats, vänligen kontakta oss omedelbart. Vi strävar efter att återkomma inom 2-3 arbetsdagar.

2. Beskriv och Bifoga: I ditt meddelande, beskriv tydligt varför du vill göra en reklamation. Vänligen bifoga bilder som visar skadan eller problemet, samt inkludera ditt ordernummer eller kundnummer. För komplett dokumentation, bifoga även inköpsbeviset (kvitto eller faktura).

3. Varierande Lösningar: Beroende på typen av vara och skada, kan reklamationen lösas på olika sätt. I de flesta fall avgör våra leverantörer om reklamationen är berättigad. Därför måste den skadade produkten returneras till oss innan vi kan vidarebefordra den till leverantören. Tiden för hantering av reklamationer varierar vanligtvis mellan 1-4 veckor, men vi strävar alltid efter att lösa det så snabbt som möjligt.

4. Retursedel: Vi kommer att tillhandahålla dig med en retursedel så att du kan returnera den skadade produkten till oss.

Reklamation vid Transportskador

Om produkten från Sonarstore.se skadas under transport, oavsett om skadan är synlig eller dold, måste du omedelbart rapportera detta till fraktbolaget och meddela oss på hello@sonarstore.se. En synlig skada måste rapporteras samma dag som leveransen mottogs. En dold skada måste rapporteras inom 7 arbetsdagar. Om detta inte anmäls kan skadan inte kopplas till frakttillfället, och ansvaret för att åtgärda felet ligger hos dig som kund. Ingen kompensation eller ersättning kan då erbjudas. För din säkerhet, spara all produktförpackning och emballage så att fraktbolaget kan inspektera det vid behov. Eventuellt kan du behöva tillhandahålla fotografier på det skadade godset eller emballaget som ytterligare dokumentation. Det är ditt ansvar att begära att utlämningsstället eller chauffören dokumenterar eventuell synlig skada på emballaget vid leveransen.

Returer och Ångerrätt

Du har alltid 14 dagars ångerrätt (öppet köp) när du handlar på Sonarstore.se, enligt distans- och hemförsäljningslagen. Om du önskar utnyttja din ångerrätt, vänligen kontakta oss inom 14 dagar från och med mottagandet av varan. Returfrakten betalas av dig som kund, och vi kommer att tillhandahålla dig med instruktioner när du har meddelat att du vill ångra ditt köp.

För mindre paket är returfraktkostnaden 150 kr, medan större skrymmande paket har en avgift på 250 kr.

För frakter som har beställts på offert, på begäran av kunden, till exempel kajaker eller elmotorer, är kunden ansvarig för returfraktkostnaden vid ångerrätt. Sonarstore.se kan agera som bokningsagent för frakten, men kostnaden kommer att dras från köpesbeloppet innan återbetalning. Denna kostnad kan variera och Sonarstore kommer att meddela dig om den innan bokningen genomförs. Varan måste returneras i nyskick och i originalförpackning med allt tillbehör. Vi ansvarar inte för varan under returtransporten. Om varan skadas eller går förlorad på grund av bristande omsorg från din sida förlorar du din ångerrätt. När vi mottagit varan kommer vi att återbetala ditt köpbelopp inom 7 arbetsdagar.

Observera att din ångerrätt inte kan nyttjas genom att inte hämta ut ett levererat paket. För ej uthämtade paket debiteras en hanteringsavgift. Du kan heller inte nyttja din ångerrätt genom att inte vara på plats i ditt hem när varor levereras enligt överenskommelse. I sådana fall kommer du att debiteras en avgift i enlighet med fraktföretagets avgifter. För paket som inte hämtas ut hos ett ombud debiteras kunden för returfrakt samt en tilläggsavgift för obeställt paket, vilket uppgår till 395 kr för mindre beställningar och 495 kr för beställningar över 5000 kr brutto.

Undantag från Ångerrätten: Ångerrätten gäller inte för personligt anpassade produkter eller varor som har brutits med bruten försegling. Exempel på detta kan vara måttanpassade torrdräkter eller liknande specialbeställningsvaror. Vid specialbeställningar eller beställningsvaror gäller inte öppet köp eller bytesrätt. Observera att detta kan inkludera kajaker i vissa modeller eller färger som inte ingår i vårt standardsortiment och som har beställts av en kund och levererats till dig.

Returns

If the product doesn't meet your expectations or arrives damaged, please contact us immediately and follow these steps. We aim to respond within 2-3 business days.

  1. Contact Us: If the product doesn't meet your expectations or is damaged, please contact us immediately. We aim to respond within 2-3 business days.

  2. Describe and Attach: In your message, clearly describe why you want to make a complaint. Please attach images showing the damage or issue and include your order number or customer number. For complete documentation, also attach the purchase receipt (receipt or invoice).

  3. Varied Solutions: Depending on the type of product and damage, complaints can be resolved in different ways. In most cases, our suppliers determine if the complaint is valid. Therefore, the damaged product must be returned to us before we can forward it to the supplier. The processing time for complaints usually varies from 1-4 weeks, but we always strive to resolve it as quickly as possible.

  4. Return Label: We will provide you with a return label so you can return the damaged product to us.

Complaints for Transport Damage

If a product from Sonarstore.se is damaged during transport, whether the damage is visible or hidden, you must immediately report this to the shipping company and notify us at hello@sonarstore.se. Visible damage must be reported on the same day as the delivery was received. Hidden damage must be reported within 7 business days. Failure to report this may mean the damage can't be linked to the shipping, and you as the customer will be responsible for fixing the issue. No compensation or replacement can be offered in this case. For your safety, keep all product packaging and packaging so the shipping company can inspect it if needed. You may need to provide photographs of the damaged goods or packaging as additional documentation. It's your responsibility to request the pickup point or driver to document any visible packaging damage during delivery.

Returns and Right of Withdrawal

You always have a 14-day right of withdrawal (open purchase) when you shop at Sonarstore.se, according to the Distance and Home Sales Act. If you wish to use your right of withdrawal, please contact us within 14 days from the receipt of the item. The return shipping cost is paid by you as the customer, and we will provide you with instructions when you have notified us of your intention to withdraw your purchase. For shipments ordered on a quote, at the customer's request, such as motors or trailers, the customer is responsible for the return shipping cost for the right of withdrawal. Sonarstore.se may act as a booking agent for the shipping, but the cost will be deducted from the purchase amount before the refund. This cost can vary, and Sonarstore will notify you of it before the booking is made. The item must be returned in new condition and in the original packaging with all accessories. We are not responsible for the item during the return transportation. If the item is damaged or lost due to lack of care on your part, you lose your right of withdrawal. When we receive the item, we will refund your purchase amount within 7 business days.

Exception from Right of Withdrawal: The right of withdrawal does not apply to personalized products or products with a broken seal. This may include custom-made drysuits or similar special-order items. Open purchase or exchange rights do not apply to special orders or ordered items.